Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1301/UBND-KT
V/v triển khai thực hiện Kết luận kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
10/05/2019
10/05/2019
Số hiệu Trích yếu