Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

418/STNMT-KS
V/v xác nhận khu vực, khối lượng, phương pháp thiệt bị, KH tận dụng đá làm VLXDTT trong quá trình thi công đào hố móng nhà máy thủy điện Long Tạo (Nhờ văn thư lấy bản này đúng xin đổi hộ)
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
10/05/2019
10/05/2019
Số hiệu Trích yếu