Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1282/UBND-TH
V/v tham mưu triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Thông báo số 311/TB-VPCP ngày 24/8/2018
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
09/05/2019
09/05/2019
Số hiệu Trích yếu