Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1258/UBND-TH
giải quyết nội dung đề nghị của Liên ngành Sở Tài nguyên và Môi trường - UBND thành phố Điện Biên Phủ tại Tờ trình số 95/TTLN-STNMT-UBNDTPĐBP ngày 25/4/2019
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
07/05/2019
07/05/2019
Số hiệu Trích yếu