Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

412/STNMT-BĐKH
V/v tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các ĐƯQT về ứng phó với biến đổi khí hậu mà Việt nam là thành viên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
09/05/2019
09/05/2019
Số hiệu Trích yếu