Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

409/STNMT-KHTC
V/v Tham gia ý kiến vào dự thảo QĐ về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô của các cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
09/05/2019
09/05/2019
Số hiệu Trích yếu