Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1255/KH-UBND
V/v triển khai thực hiện "chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040" trên địa bàn tỉnh Điện Biên
UBND tỉnh Điện Biên
Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám
Kế hoạch
07/05/2019
07/05/2019
Số hiệu Trích yếu