Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1235/UBND-KGVX
V/v Báo cáo kết quả thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh Điện Biên
Công nghệ thông tin
Công văn
04/05/2019
04/05/2019
Số hiệu Trích yếu