Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

391/KH-STNMT
V/v tham gia thẩm định hồ sơ đăng ký khai thác đá làm VLXDTT trong diện tích đất của dự án đầu tư XD công trình
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
04/05/2019
04/05/2019
Số hiệu Trích yếu