Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

387/STNMT-MT
Tham gia góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
04/05/2019
04/05/2019
Số hiệu Trích yếu