Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

92/BC-STNMT
Tổng hợp ý kiến tham gia, tiếp thu giải trình ý kiến tham gia góp ý của các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh... một số nội dung về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
02/05/2019
02/05/2019
Số hiệu Trích yếu