Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

84/BC-STNMT
Báo cáo kết quả thống nhất nội dung tham mưu UBND tỉnh xử lý nội dung đề nghị của UBND thành phố Điện Biên Phủ tại Báo cáo số 82/BC-UBND ngày 25/3/2019
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
24/04/2019
24/04/2019
Số hiệu Trích yếu