Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

126/QĐ-STNMT
Ban hành quy chế quản lý, vận hành, cập nhật, và khai thác cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn TPĐBP
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Quyết định
24/04/2019
24/04/2019
Số hiệu Trích yếu