Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

631/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ
V/v báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ về quản lý đất đai theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của CP và Nghị định số 112/2015/QH15 của Quốc hội
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Văn bản khác
Công văn
18/04/2019
18/04/2019
Số hiệu Trích yếu