Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

342/STNMT-KHTC
Vv tham gia ý kiến dự thảo Quyết định ban hành phương án kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Điện Biên và Quyết định thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai năm 2019
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Công văn
18/04/2019
18/04/2019
Số hiệu Trích yếu