Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

331/STNMT-KHTC
V/v thỏa thuận vị trí đấu nối cho dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu C13, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Công văn
16/04/2019
16/04/2019
Số hiệu Trích yếu