Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

321/STNMT-QLĐĐ
V/v xin ý kiến xử lý đề nghị của UBND thành phố Điện Biên Phủ tại văn bản số 183/UBND-VP ngày 18/2/2019
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
12/04/2019
12/04/2019
Số hiệu Trích yếu