Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

74/BC-STNMT
Kết quả thanh tra việc chấp hành luật trong quản lý, sử dụng đất đai đối với Công ty TNHH Giống nông nghiệp trường hương
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Thanh tra và kiểm tra
Báo cáo
11/04/2019
11/04/2019
Số hiệu Trích yếu