Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

301/TB-STNMT
Thông báo Kết luận của đồng chí Ngôn Ngọc Khuê- Phó Giám đốc phục trách Sở tại cuộc họp giao ban ngày 08/4/2019
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Thông báo
10/04/2019
10/04/2019
Số hiệu Trích yếu