Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

299/STNMT-KS
V/v tham gia thẩm định hồ sơ đăng ký khối lượng khoáng sản làm VLXDTT trong diện tích đất của dự án đầu tư XD công tình
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Công văn
10/04/2019
10/04/2019
Số hiệu Trích yếu