Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

288/STNMT-KHTC
Giải trình ý kiến tham gia thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở khu C13 phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ của các Sở, ngành.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Công văn
08/04/2019
08/04/2019
Số hiệu Trích yếu