Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

803/QĐ-BTNMT
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của công ty Cổ phần thủy điện Long Tạo Điện Biên, khai thác nguồn nước mặt cho công trình thủy điện Long Tạo
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tài nguyên nước
Quyết định
01/04/2019
01/04/2019
Số hiệu Trích yếu