Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

280/STNMT-KHTC
Vv tham gia ý kiến dự thảo quy định chế độ chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chế độ tổ chức hội nghị quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Công văn
05/04/2019
05/04/2019
Số hiệu Trích yếu