Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

279/CV-STNMT
V/v tham mưu XD báo cáo phục vụ hoạt động giám sát việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường đối với ngành CN năng lượng vật liệu và chế biến thực phẩm
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Công văn
04/04/2019
04/04/2019
Số hiệu Trích yếu