Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

264/STNMT-QLĐĐ
V/v tham gia vào dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sắp xếp lại, xử lý nhà đất của các doanh nghiệp
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
01/04/2019
01/04/2019
Số hiệu Trích yếu