Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

258/TB-STNMT
Phiếu đăng ký thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu ( áp dụng với gói thầu xây lắp, tư vấn, phi tư vấn và hỗn hợp gói quan trắc)
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
01/04/2019
01/04/2019
Số hiệu Trích yếu