Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

64/TTr-STNMT
Tờ trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Đầu tư xây dựng, công trình: Cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Tờ trình
28/03/2019
28/03/2019
Số hiệu Trích yếu