Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

233/STNMT-QLĐĐ
V/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
26/03/2019
26/03/2019
Số hiệu Trích yếu