Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

219/STNMT-KHTC
Về việc tham gia ý kiến xây dựng dự thảo quy định mức trích ( tỷ lệ phần trăm) được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Công văn
25/03/2019
25/03/2019
Số hiệu Trích yếu