Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

223/STNMT-KHTC
V/v báo cáo tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019; kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Công văn
25/03/2019
25/03/2019
Số hiệu Trích yếu