Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

52/TTr-STNMT
V/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Mường Chà
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
15/03/2019
15/03/2019
Số hiệu Trích yếu