Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

51/TTr-STNMT
V/v phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Mường Lay
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
15/03/2019
15/03/2019
Số hiệu Trích yếu