Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

41/BC-STNMT
Báo cáo tình hình sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp thuộc ngân sách địa phương quản lý để thực hiện quản lý để thực hiện sửa chữa, mua sắm, đầu tư các công trình của Sở Tài nguyên và Môi trường trong giai đoạn 2015 đến năm 2019
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Báo cáo
15/03/2019
15/03/2019
Số hiệu Trích yếu