Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

74/QĐ-STNMT
Thành lập hội đồng huỷ phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hư hỏng trong quá trình quản lý in, viết Giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Quyết định
11/03/2019
11/03/2019
Số hiệu Trích yếu