Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

153/STNMT-KS
V/v xác nhận khu vực, khối lượng phương pháp, thiết bị, KH khai thác đá làm VLXDTT trong diện tích khu phụ trợ, lán trại thuộc dự án thủy điện Mùn Chung 2
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Công văn
05/03/2019
05/03/2019
Số hiệu Trích yếu