Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

127/STNMT-QLĐĐ
V/v hướng dẫn áp dụng bảng giá đất đối văn bản 162/UBND-TN ngày 15/2/2019 của UBND thành phố Điện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
26/02/2019
26/02/2019
Số hiệu Trích yếu