Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

107/STNMT-TNN
V/v thực hiện các quy định đối với hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên nước xả thải vào nguồn nước
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Tài nguyên nước
Công văn
19/02/2019
19/02/2019
Số hiệu Trích yếu