Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

35/TTr-STNMT
Tờ trình Thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dựa án: Đầu tư trang thiết bị cho hệ thống quan trắc và phân tích môi trường tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Tờ trình
18/02/2019
18/02/2019
Số hiệu Trích yếu