Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

92/STNMT-KHTC
V/v điều chỉnh hạch toán nguồn kinh phí cải cách tiền lương đã giao quyết định số 230/QĐ-STNMT ngày 27/12/2018 của Sở tài nguyên và Môi trường sang niên độ ngân năm 2019
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Công văn
13/02/2019
13/02/2019
Số hiệu Trích yếu