Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

91/STNMT-KHTC
Về việc xin chủ trương thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Công văn
13/02/2019
13/02/2019
Số hiệu Trích yếu