Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

89/STNMT-KS
V/v xác nhận khu vực, khối lượng phương pháp, thiết bị, KH tận dụng đá làm VLXDTT trong quá trình thi công đào hố móng nhà máy thủy điện Long Tạo
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Công văn
13/02/2019
13/02/2019
Số hiệu Trích yếu