Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

25/BC-STNMT
Kết quả kiểm tra tình hình quản lý sử dụng đất của công ty cổ phần Nậm He tại xã Mường Tùng, huyện Mường Chà
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
13/02/2019
13/02/2019
Số hiệu Trích yếu