Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

14/QĐ-STNMT
Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu, kiểm tra nghiệm thu sản phẩm hàn mục XD cơ sở dữ liệu địa chính huyện Tủa Chùa
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Quyết định
13/02/2019
13/02/2019
Số hiệu Trích yếu