Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

32/TTr-STNMT
Tờ trình về việc xin chuyển nguồn kinh phí chưa sử dụng năm 2018 sang năm 2019 để thực hiện: Hạng mục xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Tủa Chùa được giao theo quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 02/5/2018 của UBND tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Tờ trình
12/02/2019
12/02/2019
Số hiệu Trích yếu