Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

83/STNMT-KHTC
V/v giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ tổng kết kế hoạch 388 và triển khai nhiệm vụ giao đất, giao rừng năm 2019
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Đính chính
30/01/2019
30/01/2019
Số hiệu Trích yếu