Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

82/STNMT-KHTC
V/v xây dựng KH và triển khai thực hiện, xử lý các tồn tại vướng mắc trong công tác quản lý đất đai
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Công văn
30/01/2019
30/01/2019
Số hiệu Trích yếu