Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

81/CV-STNMT
V/v lập hồ sơ địa chính để phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường GPMB dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh ĐB giai đoạn 2014-2020
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Tài nguyên nước
Công văn
30/01/2019
30/01/2019
Số hiệu Trích yếu