Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

30/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với thủa đất của Công ty Bảo Việt Điện Biên thuê tại địa bàn phường Mường Thanh, TP ĐBP
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
29/01/2019
29/01/2019
Số hiệu Trích yếu