Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

29/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình: Trụ sở bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
29/01/2019
29/01/2019
Số hiệu Trích yếu