Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

27/TTr-STNMT
Về việc ủy quyền cho UBND thành phố Điện Biên Phủ và UBND huyện Điện Biên quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án: Nâng cấp đường vào khu di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
28/01/2019
28/01/2019
Số hiệu Trích yếu